• Omar Khayyam - Portrait of Omar Khayyam
  Portrait of Omar Khayyam
  Omar Khayyam
 • Shibata Zeshin - Still Life - Pumpkin Mushrooms
  Still Life - Pumpkin Mushrooms
  Shibata Zeshin
 • Tani Buncho - Eight daoist immortals by Tani Buncho
  Eight daoist immortals by Tani Buncho
  Tani Buncho