• Mikhail Aleksandrovich Vrubel - Demon Sitting
  Demon Sitting
  Mikhail Aleksandrovich Vrubel
 • Valentin Alexandrovich Serov - Portrait of Ida Rubenstein as Salome
  Portrait of Ida Rubenstein as Salome
  Valentin Alexandrovich Serov
 • Marianne von Werefkin - Self Portrait
  Self Portrait
  Marianne von Werefkin